11. Assessment of land suitability for land use types in Dong Trieu town, Quang Ninh province

Hồng Nguyễn Ngọc, Biên Trần Xuân, Miễn Trần Xuân

Abstract

With an agricultural land area of 31.098,81 hectares, accounting for 78,29% of the town’s natural area, Dong Trieu has many advantages and potentials to develop agricultural production. According to the survey results, Dong Trieu town has 5 main categories of land use with 19 different land use types. The total cultivated land area of the whole year is 24.733,3 ha. By using ArcGIS technology to superimpose 6 units (soil type, topography, mechanical composition, soil thickness, irrigation mode, drainage mode) has been identified 45 land units. Based on the growth requirements of land use types and soil characteristics, all land use types of Dong Trieu town were classified at 4 levels: S1 (very suitable), S2 (suitable), S3 (slightly suitable) and N (not suitable).

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011). Quy trình đánh giá sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. TCVN 8409:2011. Hà Nội.
[2]. Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Xuân Biên (2018). Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9 năm 2018, tr. 11-17.
[3]. FAO (1976). Khung đánh giá đất. Rome, Italy.
[4]. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (2016). Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã Đông Triều đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
[5]. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (2020). Báo cáo số liệu thống kê đất đai năm 2020.

Authors

Hồng Nguyễn Ngọc
Biên Trần Xuân
txbien.ph@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Miễn Trần Xuân
Nguyễn Ngọc, H., Trần Xuân, B., & Trần Xuân, M. (2021). 11. Assessment of land suitability for land use types in Dong Trieu town, Quang Ninh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 99–109. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/367
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 57
Download :7