03. Forecast impacts of climate change on agricultural land erosion in Dak Lak province by RCP 4.5 scenarios

Biên Trần Xuân, Hằng Nguyễn Thị, Hồng Nguyễn Ngọc

Abstract

Dak Lak is a large province with the total area of 13.125,37 km2, including 15 district-level administrative units, stretching from 107o28'57" to 108o59'37" East longitude and from 12o9'45" to 13o25'06" North latitude. In this study, soil erosion in Dak Lak province was built by GIS method, based on the formula of the variable universal soil loss equation RUSLE, including 5 coefficients: land cover coefficient (C); coefficient of erosion due to rain (R); soil erosion coefficient (K); topographic erosion coefficient (LS) and coefficient due to farming method (P). The climate change scenario RCP4.5 to determine the extent and location of soil erosion areas according to 3 levels (light, moderate and strong erosion) was also applied. The results showed that at the beginning of the century (2016 - 2035), the degree of light erosion, moderate erosion and strong erosion were 153.66 ha, 32.978 ha and 6.382 ha, respectively. In the mid-century (2046 - 2065), light erosion will be 156.535 ha; moderate erosion 34.748 ha and strong erosion 6.597 ha.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra thoái hóa đất.
[2]. Trần Xuân Biên, Nguyễn Ngọc Hồng, Dương Đăng Khôi, Lưu Thùy Dương (2020). Ứng dụng GIS để đánh giá phân hạng thích hợp cho cây ăn quả tại tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
[3]. Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Huyền Ngọc (2013). Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá xói mòn tiềm năng đất Tây Nguyên và đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn. 35(4), 403-410. Tạp chí các Khoa học về Trái đất.
[4]. Nguyễn Trọng Hà (1996). Xác định các yếu tố gây xói mòn và khả năng dự báo xói mòn trên đất dốc. Luận án Tiến sỹ kỹ thuật Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội.
[5]. Nguyễn Quang Mỹ (2005). Xói mòn đất hiện đại và các biện pháp phòng chống. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội.
[6]. Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên (1999). Đồi núi Việt Nam - Thoái hoá và phục hồi. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
[7]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk (2019). Báo cáo số liệu thống, kiểm kê đất đai các năm 2019.
[8]. Trần Quốc Vinh, Đặng Hùng Võ, Đào Châu Thu (2011). Ứng dụng ảnh Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn đất gò đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 5: 823 - 833. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
[9]. Wischmeier W.H. and Smith D.D (1978). Predicting Rainfall Erosion Losses. USDA Agr. Res. Serv. Handbook 537.

Authors

Biên Trần Xuân
txbien.ph@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hằng Nguyễn Thị
Hồng Nguyễn Ngọc
Trần Xuân, B., Nguyễn Thị, H., & Nguyễn Ngọc, H. (2021). 03. Forecast impacts of climate change on agricultural land erosion in Dak Lak province by RCP 4.5 scenarios. Science Journal of Natural Resources and Environment, (36), 27–36. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/326
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 57
Download :7