14. TIÊU CHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO KHU CHỨC NĂNG TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

Hồng Phạm Thị

Giới thiệu

Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là yếu tố không thể thiếu trong phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; là yếu tố quyết định đến hiệu quả sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác. Tùy thuộc vào chính sách quản lý, sử dụng về đất đai ở mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau mà chỉ tiêu sử dụng đất sẽ có những điều chỉnh khác nhau để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hệ thống các chỉ tiêu sử dụng đất đều hướng đến nguyên tắc chung là sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai, đảm bảo phát triển bền vững, khai thác thế mạnh của mỗi khu vực; phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận; đánh giá thực trạng về chỉ tiêu và tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất, nhóm tác giả đã đề xuất hoàn thiện tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hoàng Thị Vân Anh (2014). Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu QHSDĐ phục vụ công tác quản lý đất đai trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Báo cáo đánh giá tác động Luật Đất đai sửa đổi.
[3]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
[4]. Nguyễn Đắc Nhẫn (2019). Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[5]. Nguyễn Xuân Trọng (2016). Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[6]. Phạm Thị Minh Thủy (2010). Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Các tác giả

Hồng Phạm Thị
bmduc@monre.gov.vn (Liên hệ chính)
Phạm Thị, H. (2021). 14. TIÊU CHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO KHU CHỨC NĂNG TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 140–147. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/337
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 85
Download :33