14. Criteria for determining indicators of land use according to functional areas of land use planning in district-level

Hồng Phạm Thị

Abstract

Making targets and plans in land use is an indispensable element and a decisive factor to the efficient use of land and other natural resources. Depending on the land use and management policies in different periods and different historical periods, the land use indicator will be adjusted differently to suit the requirements of economic, social, national defense and security development. All of the land use systems should aim to the general principle of rational use of land resources, ensuring sustainable development, exploiting the strengths of each area; allocating and zoning the land according to space used for socio-economic development, national defense and security, environmental protection and climate change adaptation. Based on theoretical basis research, after assessing the current situation of land use indicators and criteria for land use indicators by functional zones in land use planning, the research team proposed the criteria for land use indicators by functional zone in district-level.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Hoàng Thị Vân Anh (2014). Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu QHSDĐ phục vụ công tác quản lý đất đai trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Báo cáo đánh giá tác động Luật Đất đai sửa đổi.
[3]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
[4]. Nguyễn Đắc Nhẫn (2019). Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[5]. Nguyễn Xuân Trọng (2016). Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[6]. Phạm Thị Minh Thủy (2010). Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Authors

Hồng Phạm Thị
bmduc@monre.gov.vn (Primary Contact)
Phạm Thị, H. (2021). 14. Criteria for determining indicators of land use according to functional areas of land use planning in district-level. Science Journal of Natural Resources and Environment, (36), 140–147. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/337
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 34
Download :4