10. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH NINH BÌNH

Khuy Nguyễn Thị, Thảo Hoàng Thị Phương

Giới thiệu

Nghiên cứu này đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 của tỉnh Ninh Bình thông qua một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Kết quả cho thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bản đồ địa chính dạng số trên địa bàn tỉnh đã được đo đạc chiếm 57,87% tổng diện tích tự nhiên; 28/43 đơn vị hành chính cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được thực hiện đồng bộ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và bền vững. Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 827 dự án (1.878,5 ha) và thu hồi đất 1.994,0 ha đất để thực hiện các dự án đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã giải quyết 89 vụ việc; các đơn vị hành chính cấp huyện đã giải quyết được 436/443 vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh còn một số vướng mắc. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện các hoạt động này tại địa phương.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình (2020). Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.
[2]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (2020). Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
[3]. Tỉnh uỷ Ninh Bình (2021). Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).
[4]. Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007). Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.
[5]. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2017), Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình.
[6]. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình (2020). Tổng hợp trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (từ 01/01/2005 đến 31/7/2020).

Các tác giả

Khuy Nguyễn Thị
ntkhuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thảo Hoàng Thị Phương
Nguyễn Thị, K., & Hoàng Thị Phương, T. (2021). 10. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH NINH BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 91–98. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/366
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 85
Download :33