10. Assess the implementation situation of some state management contents on land in Ninh Binh province

Khuy Nguyễn Thị, Thảo Hoàng Thị Phương

Abstract

This study evaluates the implementation of Land Law 2013 in Ninh Binh province through some contents of State management on land. Studied result showed that the state management on land in Ninh Binh province was significantly improved. Digital cadastral maps of the province was made for 57.87% of the total natural area; 28/43 commune - level administrative units have built the cadastral database. Land use planning was implemented synchronously for the whole province, meeting the objectives and requirements for socio - economic development, security - defense, effective and sustainable use of land. In the province, land has been allocated, leased, changed the land use purpose for 827 projects (1878,5 ha) and recovered 1994.0 ha in order to implement investment projects; of which, Ninh Binh Department of Natural Resources and Environment was in charge of 89 cases, district administrative units was in charge of 436/443 cases regarding complaints and denunciations about land use. Besides achievements, the state management on land of the province still has limitations. Based on studied results, solutions for improving the efficiency of the state management on land were proposed for Ninh Binh province.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình (2020). Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.
[2]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (2020). Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
[3]. Tỉnh uỷ Ninh Bình (2021). Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).
[4]. Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007). Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.
[5]. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2017), Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình.
[6]. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình (2020). Tổng hợp trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (từ 01/01/2005 đến 31/7/2020).

Authors

Khuy Nguyễn Thị
ntkhuy@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thảo Hoàng Thị Phương
Nguyễn Thị, K., & Hoàng Thị Phương, T. (2021). 10. Assess the implementation situation of some state management contents on land in Ninh Binh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 91–98. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/366
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 57
Download :7