15. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT BỒI THƯỜNG TỪ THỰC TIỄN THU HỒI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị

Giới thiệu

Đánh giá quy trình xây dựng giá đất cụ thể phục vụ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là một trong những cơ sở quan trọng góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xác định giá đất phục vụ bồi thường, bảo đảm giá đất cụ thể được xác định đúng với giá đất thị trường, đảm bảo lợi ích của người dân có đất bị thu hồi và phát huy hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn nghiên cứu. Bằng phương pháp thu thập, xử lí số liệu, kết hợp phỏng vấn điều tra, một số bất cập trong quy trình xác định giá đất bồi thường trên địa bàn nghiên cứu đã được phân tích rõ: Phương pháp định giá đất phục vụ bồi thường là phương pháp so sánh trực tiếp thay vì phương pháp thặng dư; Tính dân chủ trong quy trình xác định giá đất cụ thể chưa được thể hiện, vai trò của người có đất bị thu hồi trong giám sát tính xác thực của việc xác định giá đất để bồi thường chưa được quy định rõ ràng; Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia đến 5 bước trong tổng số 6 bước trong quy trình xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường; Công tác tư vấn giá đất của các công ty thẩm định còn bị chi phối nhiều bởi hội đồng thẩm định giá đất; Sự phối hợp trong công tác xác định giá đất giữa cán bộ cấp cơ sở với tổ công tác xác định giá đất còn thiếu sự liên kết.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
[3]. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
[4]. Gashaw Tenna Alemu (2015). Land expropriation and compensation payment in Ethiopia: review. Journal of Economics and Sustainable development. http://www.iiste.org. ISSN 2222-1700 (Paper). ISSN 2222-2855 (Online)Vol.6, No.13.
[5]. Nicholas K. Tagliarino (2017). The status of national legal frameworks for valuing compensation for expropriated land: an analysis of whether National Laws in 50 Countries/Regions across Asia, Africa and Latin America comply with international standards on compensation valuation. Land 6, 37; doi:10.3390/ land 6020037.
[6]. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2013). Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
[7]. Sule, Abass Iyanda (2014). Compensation of land and land value in Tanzania communal land acquisition and valuation for compensation in Nigeria. International Journal of Scientific and Research publications, Volume 4, Issue 11, November 2014, ISSN 2250 - 3153.
[8]. http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210141

Các tác giả

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiền Bùi Thị Diệu
Thanh Đặng Thị Ngọc
Huệ Ung Thị
Phạm Thị, H., Bùi Thị Diệu, H., Đặng Thị Ngọc, T., & Ung Thị, H. (2022). 15. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT BỒI THƯỜNG TỪ THỰC TIỄN THU HỒI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 152–169. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/404
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả