10. GIS mobile application to collect updated information of market land prices for building land price database in Phung town, Dan Phuong district, Hanoi

Ngọc Bùi Thị Cẩm

Abstract

Land Law 2013 clearly stipulates that financial management of land is one of the content of state management on land. This shows that land prices play a very important role in socio-economic activitiess and that the State may regulate prices for land management in order to ensure the interests of land users, the State, investors and social stability. The development of land price database is extremely important; however, collecting information on land price data, especially market land prices for building land price database has often taken time and effort. There is very little software to support the collection of land price information and for land pricing in accordance with the law, and such software are mainly based on desktop platforms. Therefore, with the strong development of Mobile GIS and GPS technology, this study applied software on mobile phones to collect information of market land prices for efficient and fast land price database construction.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2013). Thông tư 75/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai, Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 về Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, Hà Nội.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư 36/2014/TT-BTNMT, Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, Hà Nội.
[4]. Trần Quốc Bình (2010). Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở ở khu vực đô thị (thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Báo cáo đề tài NCKH cấp ĐHQGHN.
[5]. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2004). Giáo trình Thị trường Bất động sản. Học viện Nông nghiệp Viêt Nam, Hà Nội.
[6]. Tổng cục Quản lý Đất đai (2011). Công văn số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK, Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Hà Nội.
[7]. Trang web về Reac-native-elements: https://reactnativeelements.com/
[8]. Trang web Thư viện học liệu mở Việt Nam: http://voer.edu.vn/

Authors

Ngọc Bùi Thị Cẩm
btcngoc@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Bùi Thị Cẩm, N. (2021). 10. GIS mobile application to collect updated information of market land prices for building land price database in Phung town, Dan Phuong district, Hanoi. Science Journal of Natural Resources and Environment, (35), 94–102. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/316
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 34
Download :4