09. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tuấn Phạm Anh

Giới thiệu

Huyện Đông Anh nằm ở phía Bắc thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố 15 km. Trong thời gian qua, huyện Đông Anh đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Đi kèm với sự phát triển kinh tế - xã hội là sự gia tăng nhanh chóng về nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho mục đích cư trú, hoạt động sản xuất và kinh doanh, thương mại dẫn đến nhiều sự biến động về giá đất. Nghiên cứu ảnh hưởng của 3 dự án quy hoạch sử dụng đất đến giá đất ở phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho thấy giá đất ở thị trường chênh lệch rất cao so với giá đất ở nhà nước quy định cụ thể: Giá đất khi bắt đầu có phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội với mức chênh lệch trong khoảng từ 13,9 lần đến 41,0 lần; Giá đất khi dự án thực hiện và kết thúc mức chênh lệch trong khoảng từ 25,3 đến 47,3 lần; Giá đất ở sau khi đấu giá mức chênh lệch trong khoảng từ 19,6 đến 44,2 lần. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở của huyện Đông Anh gồm: Yếu tố cơ sở hạ tầng, yếu tố cá biệt, yếu tố vị trí, yếu tố kinh tế, yếu tố xã hội. Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy nhóm yếu tố cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng lớn nhất đến giá đất ở tại huyện Đông Anh với tỷ lệ 27,11 %; Tiếp đến là yếu tố cá biệt, nhóm yếu tố kinh tế, nhóm yếu tố vị trí và nhóm yếu tố xã hội với tỷ lệ đóng góp tương ứng là 24,44 %; 21,68 %; 15,60 %; 13,17 %. Việc giá đất lên cao và thị trường bất động sản không ổn định có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan giữ vai trò quan trọng là vấn đề quy hoạch. Quy hoạch không ổn định, không khoa học, không dự báo hết nhu cầu thì nó sẽ kéo theo nhiều vấn đề bất cập về giá đất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Ngọc Anh (2017). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên.
[2]. Nguyễn Đình Bồng (2011). Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hội Khoa học Đất Việt Nam, thảo luận về sửa đổi Luật Đất đai. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
[3]. Phan Thi Thanh Huyen et al. (2017). Factors affecting residential land price in Dien Bien Phu city, Dien Bien province.
[4]. Đào Văn Khánh (2021). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 36/2021. Tr. 130 - 139
[5]. Hồ Thị Lam Trà và cộng sự (2020). Nghiên cứu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
[6]. Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2026). Giáo trình Định giá đất. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
[7]. UBND thành phố Hà Nội (2019). Quyết định số: 30/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2024.
[8]. UBND thành phố Hà Nội (2014). Quyết định số: 96/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 - 31/12/2019.
[9]. Asabere P. (1981). The determinants of land values in an African city: The case of Accra, Ghana. Land Economics. 57(3): 385 - 397.
[10]. Asabere P. K., Huffman F. E. (1996). Negative and positive impacts of golf course proximity on home prices. The Appraisal Journal. p. 351 - 355.
[11]. Kauko T. (2003). Residential property value and locational externalities: On the complementarity and substitutability of approaches. Journal of Property investment & Finance. 21(3): 250 - 270.
[12]. Topcu Mehmet, Ayse Sema Kubat (2009). The analysis of urban features that affect land values in residential areas. Proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium, Stockholm.

Các tác giả

Tuấn Phạm Anh
patuan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Anh, T. (2023). 09. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 96–109. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/513
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.