13. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Khánh Đào Văn

Giới thiệu

Thành phố Bắc Ninh là trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh với vai trò như một thành phố vệ tinh của thủ đô Hà Nội, là địa phương có tốc độ đô thị hóa lớn so với nhiều tỉnh trong khu vực. Trong thời gian qua do tác động của quá trình phát triển đô thị, giá đất ở của thành phố đã có những biến động đáng kể. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đây có ý nghĩa quan trọng cho việc định giá đất và quản lý đất đai tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá thị trường chênh lệch lớn so với giá Nhà nước quy định nhiều lần. Sự chênh lệch này do nhiều yếu tố tác động. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2020 - 2021 có ý nghĩa quan trọng cho công tác quản lý đất đai và làm cơ sở minh bạch hóa thị trường bất động sản. 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng chính đến giá đất ở năm 2020 - 2021: yếu tố vị trí, cơ sở hạ tầng, đặc điểm của thửa đất và yếu tố khác được lựa chọn để nghiên cứu. Nghiên cứu cũng đã xác định được nhóm yếu tố vị trí là nhân tố tác động lớn nhất đến giá đất với mức độ ảnh hưởng là 100%. Yếu tố có ảnh hưởng thấp nhất là yếu tố mức độ thu nhập và tiêu dùng của dân cư với mức độ ảnh hưởng là 63,3%. Các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất không tác động riêng lẻ đến giá đất mà giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong khi đó cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh tế xã hội có mối quan hệ tỉ lệ thuận với giá đất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đỗ Văn Hải và cộng sự (2017). Ứng dụng mô hình “Decision tree” hoàn thiện phương pháp định giá đất đai hàng loạt trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tạp chí Khoa học Đất số 51, trang 70 - 75.
[2]. Trịnh Hữu Liên, Hoàng Văn Hùng (2013). Xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ quản lý đất đai và định giá đất. NXB Nông nghiệp.
[3]. Nguyễn Thị Yến, Hoàng Văn Hùng (2013). Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2011. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số 1.
[4]. UBND tỉnh Bắc Ninh (2019). Số 31/2019/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh về Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
[5]. UBND thành phố Bắc Ninh (2020). Báo cáo thực hiện quy hoạch Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đào Văn, K. (2021). 13. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 130–139. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/336
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 85
Download :33