08. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Yến Nguyễn Thị Hải

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy 81,04 % diện tích đất tự nhiên của cả nước đã được giao, cho thuê sử dụng (tương đương 26.842.798 ha). Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển bền vững. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc là rào cản khiến cho nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác và phát huy đầy đủ và bền vững. Để nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nói trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp về kinh tế, tài chính và các giải pháp về quá trình tổ chức thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nói riêng và trong quản lý đất đai nói chung.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021). Báo cáo số 1754/BC-BKHĐT ngày 30/3/2021 về tình hình thành lập và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2020.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020.
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023). Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022.
[5]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai năm 2013. Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.
[6]. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2022). Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Các tác giả

Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Thị Hải, Y. (2023). 08. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 80–90. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/529
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 85
Download :33