09. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Tâm Hồ Thị Thanh, Sang Lê Minh, Vinh Trần Nhất, Như Châu Thị Huỳnh, Thư Võ Phan Anh, Thu Huỳnh Thị Cẩm

Giới thiệu

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An, tỉnh An Giang. Qua khảo sát hiện trạng quy trình chế biến cá Tra, Basa và xác định các chỉ tiêu như là lưu lượng, pH, TSS, BOD5, COD, N-NH4+, tổng N, tổng P, Clo dư, Dầu mỡ động thực vật và Colifroms của hệ thống xử lý nước thải thủy sản. Theo khảo sát, Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất là 800 m3/ngày.đêm, nhưng công suất thực tế vận hành với lưu lượng trung bình là 305 m3/ngày.đêm. Kết quả phân tích nước thải cuối đường ống của hệ thống xử lý cho biết pH là 7,49, TSS là 30,25 mg/l, BOD5 là 7,49 mg/l, COD là 13,75 mg/l, N-NH4+ là 1,34 mg/l, tổng N là 2,4 mg/l, tổng P là 6,82 mg/l, Clo dư 0,95 mg/l, Dầu mỡ động thực vật là 1,6 mg/l, và Coliforms là 150 MPN/100 ml. Ưu điểm của hệ thống xử lý này là ứng dụng sinh học để xử lý rất hiệu quả BOD5, COD và các chỉ tiêu trên đều đạt quy chuẩn (QCVN 11:2015/BTNMT, cột A) trước khi xả ra Sông Hậu.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An (2016). Tài liệu hướng dẫn quy trình sản xuất cá Tra và Basa.
[2]. Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An (2016). Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải thủy sản với công suất 800 m3/ngày.
[3]. Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang (2016). Báo cáo kết quả phân tích các thông số của nước thải.
[4]. Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải Yến & Nguyễn Thanh Minh (2013). Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản bằng phương pháp sinh học. Viện công nghệ môi trường - Trung tâm KHKT&CN Quốc gia.
[5]. Nguyễn Văn Phước (2002). Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học. NXB Xây dựng. Hà Nội.
[6]. Lương Đức Thẩm (2003). Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. NXB Xây dựng. Hà Nội.
[7]. QCVN 11:2015/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

Các tác giả

Tâm Hồ Thị Thanh
htttam@agu.edu.vn (Liên hệ chính)
Sang Lê Minh
Vinh Trần Nhất
Như Châu Thị Huỳnh
Thư Võ Phan Anh
Thu Huỳnh Thị Cẩm
Hồ Thị Thanh, T., Lê Minh, S., Trần Nhất, V., Châu Thị Huỳnh, N., Võ Phan Anh, T., & Huỳnh Thị Cẩm, T. (2021). 09. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 88–93. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/315
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2