09. Assessment of wastewater treatment system for seafood frozen factory of Viet An Joint Stock Company

Tâm Hồ Thị Thanh, Sang Lê Minh, Vinh Trần Nhất, Như Châu Thị Huỳnh, Thư Võ Phan Anh, Thu Huỳnh Thị Cẩm

Abstract

This study aims to evaluate the wastewater treatment system at the aquatic frozen factory of Viet An Joint Stock Company, An Giang Province. Water flow, pH, TSS, BOD5, COD, N-NH4+, total N, total P, residual Chlorine, Oil and Grease and Coliforms of the system were investigated. Studied results found that average flow of the centralized wastewater treatment system was 305 m3/day, which was much lower than that of its designed capacity (800 m3/day). pH, TSS, BOD5, COD, N-NH4+, total N, total P, residual Chlorine, Oil and Grease and Coliforms in the effluence of the wastewater treatment system were 7,49; 30,25mg/l; 7,49mg/l; 13,75mg/l; 1,34mg/l; 2,4mg/l; 6,82mg/l; 0,95mg/l; 1,6mg/l and 150 MPN/100 ml, respectivly. The advantage of this treatment system is that the application of biological treatment was effectively treated BOD5, COD in wastewater to meet the national standards (QCVN 11:2015/BTNMT, column A) before discharging into Hau River.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An (2016). Tài liệu hướng dẫn quy trình sản xuất cá Tra và Basa.
[2]. Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An (2016). Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải thủy sản với công suất 800 m3/ngày.
[3]. Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang (2016). Báo cáo kết quả phân tích các thông số của nước thải.
[4]. Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải Yến & Nguyễn Thanh Minh (2013). Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản bằng phương pháp sinh học. Viện công nghệ môi trường - Trung tâm KHKT&CN Quốc gia.
[5]. Nguyễn Văn Phước (2002). Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học. NXB Xây dựng. Hà Nội.
[6]. Lương Đức Thẩm (2003). Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. NXB Xây dựng. Hà Nội.
[7]. QCVN 11:2015/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

Authors

Tâm Hồ Thị Thanh
htttam@agu.edu.vn (Primary Contact)
Sang Lê Minh
Vinh Trần Nhất
Như Châu Thị Huỳnh
Thư Võ Phan Anh
Thu Huỳnh Thị Cẩm
Hồ Thị Thanh, T., Lê Minh, S., Trần Nhất, V., Châu Thị Huỳnh, N., Võ Phan Anh, T., & Huỳnh Thị Cẩm, T. (2021). 09. Assessment of wastewater treatment system for seafood frozen factory of Viet An Joint Stock Company. Science Journal of Natural Resources and Environment, (35), 88–93. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/315
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11