02. Assessing the impacts of aquaculture and seafood processing activities on the environment and proposing management solutions in Da Loc commune, Hau Loc district, Thanh Hoa province

Tấn Bùi Đức, Thủy Vũ Thị

Abstract

Aquaculture and seafood processing activities have contributed an increasingly important role in the economic development of Da Loc commune in particular and Hau Loc district in general recently. In addition to bringing stable income, creating jobs, improving the quality of life for local people, aquaculture and seafood processing activities are becoming the main economy there. Besides socio - economic efficiency, aquaculture and seafood processing activities have caused many environmental consequences, such as the generation of wastes from excess food, annual pond dredging and sanitation, and seafood product processing to the environment. This may lead to water, soil and air pollution, degrading the environmental landscape, affecting aquaculture farms and human life there. Therefore, findings of this study contribute for sustainable aquaculture development and environmental protection in Da Loc commune.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2012). Giải pháp quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản các huyện phía Nam thành phố Hà Nội.
[2]. Lê Huy Bá (1999). Điều tra hiện trạng môi trường đất, nước khu rừng ngập mặn nuôi tôm ở Tây Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đề tài năm 1999.
[3]. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Thị Liên (2013). Thực trạng phát triển kinh tế trang trại NTTS tại Bình Định và một số giải pháp BVMT theo hướng bền vững. Đề tài năm 2013.
[4]. Đặng Văn Lợi (2016). Nghiên cứu tác động của môi trường đối với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
[5]. Trần Thị Hồng Sa (2009). Nghiên cứu tác động của hoạt động NTTS đến môi trường nước ở đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Đề tài năm 2009.
[6]. Bùi Đức Tấn (2021). Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động nuôi trồng thủy - hải sản đến môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đề tài khoa học năm 2021.
[7]. Lương Văn Thanh, Dương Công Chinh (2014). Hiện trạng nuôi tôm các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và đề xuất các giải pháp phát triển theo hướng bền vững.
[8]. Lê Văn Thăng (2015). Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực Miền trung Việt Nam. Viện Sinh học và Môi trường thuộc Đại học Huế.
[9]. Nguyễn Hữu Thọ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến suy thoái môi trường, đề xuất một số giải pháp sử dụng đất và nước hiệu quả ở những vùng nuôi tôm đang bị giảm năng suất. Đề tài do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III chủ trì.
[10]. Trịnh Ngọc Tuấn (2005). Nghiên cứu hiện trạng khai thác, nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và đề xuất phương pháp xử lý nước thải.
[11]. Viện Nghiên cứu môi trường Thủy sản 1 (2013). Kiểm soát ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản (tôm, cá tra) đến năm 2020. Đề án.
[12]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (2021). Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước tại các ao nuôi trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

Authors

Tấn Bùi Đức
bdtan.ph@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thủy Vũ Thị
Bùi Đức, T., & Vũ Thị, T. (2022). 02. Assessing the impacts of aquaculture and seafood processing activities on the environment and proposing management solutions in Da Loc commune, Hau Loc district, Thanh Hoa province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (42), 11–20. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/426
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0