09. Study on the current status and efficiency of the centralized wastewater treatment plant in Binh Hoa industrial area with capacity of 2000 m3/day.night

Tâm Hồ Thị Thanh

Abstract

This study aims to investigate the current status and efficiency of the centralized wastewater treatment system in Binh Hoa industrial area. The survey results found that the wastewater treatment plant of Binh Hoa industrial area was designed with a centralized wastewater treatment system with a capacity of 2000 m3/day.night, but the actual operating capacity was still low with an average discharge of 439 m3/day.night. The results of wastewater analysis after the pressure filter tank of the treatment system showed that pH, SS, BOD5, COD, Ammonium (calculated in N), total Phosphorus (calculated in P), total minerral oil, Coliform, residual Chlorine, Pb, Cu, Zn, Fe and total Phenol were 7.7, 33.5mg/l, 19.5mg/l, 30 mg/l, 0.85 mg/l, 0.61 mg/l, 0.00 mg/l, 295.33 MPN/100 ml, 0.00 mg/l, 0.00765 mg/l, 0.00 mg/l, 0.0052 mg/l, 0.11075 mg/l and 0.00 mg/l, respectively. This physical biochemischy system showed a very effectively in wastewater treatment. All studied water quality parameters meet the national standard (QCVN 40:2011/BTNMT, column A) for effluent discharged into receiving waterway (the Hau canal).

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nhà máy xử lý nước thải của Khu công nghiệp Bình Hòa, tỉnh An Giang (2018). Tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành và bảo trì bảo dưỡng thiết bị hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Bình Hòa giai đoạn 1 (GĐ 1) với công suất 2000 m3/ngày.đêm.
[2]. Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Phước Dân (2006). Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp. Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
[3]. Nguyễn Văn Phước (2014). Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
[4]. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường, tỉnh An Giang (2018). Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
[5]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, QCVN 40:2011/BTNMT.

Authors

Tâm Hồ Thị Thanh
htttam@agu.edu.vn (Primary Contact)
Hồ Thị Thanh, T. (2021). 09. Study on the current status and efficiency of the centralized wastewater treatment plant in Binh Hoa industrial area with capacity of 2000 m3/day.night. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 83–90. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/365
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11