11. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 - 2023

Duyên Trần Thị

Giới thiệu

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và Quản lý tài nguyên và môi trường về chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bài báo sử dụng phương pháp thu thập số liệu qua điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp phân tích số liệu. Bảng hỏi được xây dựng dựa trên cơ sở mô hình nghiên cứu nhằm thu thập thông tin đưa vào phân tích và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Sử dụng thang đo SERVQUAL để đo lường chất lượng dịch vụ của Trường, đồng thời sử dụng thang đo Likert để xác định thái độ, mức độ hài lòng của người học được hỏi nhằm đạt được mục tiêu của nghiên cứu. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 473 sinh viên theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên: Năng lực giảng viên, chương trình đào tạo; Năng lực nhân viên phục vụ; Phòng học và máy móc thiết bị; Giáo trình phục vụ đào tạo; Thư viện phục vụ đào tạo; Tổ chức quản lý. Như vậy, để nâng cao sự hài lòng của sinh viên, Nhà trường cần quan tâm đến một hệ thống các giải pháp từ việc thiết kế các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, đến việc nâng cao chất lượng, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ thực hành, thực tập, thư viện và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao chất lượng của các hoạt động, tạo sân chơi hữu ích cho sinh viên.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trần Xuân Kiên (2009). Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Viện đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.
[2]. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Thị Thanh Thoản (2005). Đánh giá chất lượng đào tạo từ góc độ cựu sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM. Kỷ yếu hội thảo đảm bảo chất lượng trong đổi mới giáo dục đại học, tr. 305 - 319.
[3]. Nguyễn Thành Long (2006). Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo Đại học tại Trường Đại học An Giang. Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường Đại học An Giang.
[4]. Ma Cẩm Tường Nam (2011). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt. Luận văn thạc sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội.
[5]. Nguyễn Phương Nga và Bùi Kiên Trung (2005). Sinh viên đánh giá hiệu quả giảng dạy. Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 120 - 139.
[6]. Vũ Thị Quỳnh Nga (2008). Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy. Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[7]. Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Hoàng Trọng (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nxb. Thống kê.
[8]. Hair J.F., Tatham R.L., Anderson R.E. and Black W. (1998). Multivariate data analysis. 5th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
[9]. Nunnally J, (1978). Psychometric theory. New York, McGraw-Hill.
[10]. Nunnally, J.C. and Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
[11]. Likert R (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology. Vol, 140, No. 55.
[12]. Peterson R, (1994). A Meta analysis of Cronbach’ s alpha Coefficient Alpha. Journal of Consumer Reasearch.
[13]. Slater S, (1995). Issues in conducting marketing strategy research. Journal of Strategic.

Các tác giả

Duyên Trần Thị
ttduyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Thị, D. (2023). 11. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 - 2023. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 122–135. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/515
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

02. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE BÁN TRÁI CÂY, PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH THÔNG MINH

Giang Nguyễn Hoàng, Hiếu Vũ Hữu, Duy Nguyễn Tiến, Hiếu Nguyễn Hữu, Hoàng Nguyễn Đình, Tú Nguyễn...
Abstract View : 36
Download :6

13. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH

Lưu Đào Thị, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Phí Thị Thu, Hoàng Lê Đức
Abstract View : 325
Download :216

14. PHÂN VÙNG TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN ĐỊA SINH THÁI - XÃ HỘI

Khánh Nguyễn Ngọc, Hải Phạm Hoàng, Vân Nguyễn Khanh, Nhung Nguyễn Thu, Nguyệt Nguyễn Minh, Thanh...
Abstract View : 110
Download :39