11. VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI GẮN VỚI MÔI TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Hiền Đào Thu

Giới thiệu

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc đảm bảo chất lượng cuộc sống con người trên trái đất. Do đó, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ các quyền sống cơ bản của con người. Ở Việt Nam, nhiều chính sách, qui định pháp luật đã được ban hành nhằm giải quyết mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và bảo vệ nhân quyền. Bên cạnh nhiều nỗ lực chúng ta đã đạt được thì quá trình thực hiện pháp luật về môi trường vẫn còn những bất cập, cản trở không nhỏ đến tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta. Trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn hiện nay, nghiên cứu tập trung làm rõ việc đảm bảo quyền con người gắn với môi trường (hay còn gọi là quyền môi trường) trong hệ thống pháp luật, đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc của quá trình thực hiện pháp luật về môi trường và đề xuất phương hướng góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về môi trường ở Việt Nam.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Hiến pháp 2013. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015). Luật bảo vệ môi trường. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
[3]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015). Bộ Luật dân sự (hiện hành. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
[4]. Nguyễn Việt Hùng (2014). Ảnh hưởng sức khỏe của ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Tăng cường nghiên cứu khoa học và chính sách nhằm nâng cao sức khỏe. Tạp chí Y tế dự phòng, tập XXIII, số 4 (140).
[5]. Tô Xuân Phúc, Trần Hữu Nghị (2014). Báo cáo Giao đất giao rừng trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp: Cơ hội phát triển rừng và cải thiện sinh kế vùng cao. Xuất bản Tropenbos International Viet Nam, Huế, Việt Nam.
[6]. https://www.who.int/vietnam/vi/news/feature-stories/detail/ten-threats-to-global-health-in-2019.
[7]. Trần Hòa (29/8/2019). https://khoahocdoisong.vn/o-nhiem-nang-lang-duc-dong-dai-bai-ngong-du-an-lam-sach-128450.html.
[8]. Bùi Kim Hiếu (2014). Thực trạng thi hành chính sách pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường. http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208252
[9]. Đỗ Văn Sen (2008). Ô nhiễm môi trường biển và vấn đề thực thi các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (09), tr. 75 - 76.
[10]. Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (2011). Tiếp cận quyền trong bảo vệ môi trường. Tài liệu tập huấn.

Các tác giả

Hiền Đào Thu
daothuhien@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Đào Thu, H. (2021). 11. VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI GẮN VỚI MÔI TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 109–118. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/334
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

No Related Submission Found