11. Protecting human rights to environment under current legal system of Vietnam

Hiền Đào Thu

Abstract

   Environmental pollution, climate change have became more and more seriously, extremely impact on ensuring the quality of human life on earth. Therefore, environmental protection is also protecting basic human rights. In Vietnam, many policies and regulations have been enacted to address the relationship between environmental protection and human right protection. In addition to efforts and achievements, the implemention of environmental regulations still has shortcomings, being significant obstacles for meeting the sustainable development goals of the country. Facing the urgent requirement of current practice, this study focuses on clarifying the assurance of human rights associated with the environment (also known as environmental rights) in the Vietnamese legal system, at the same time raising some difficulties, problems in the implemention of environmental regulations and then proposing directions for building and revising environmental regulations in Vietnam.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Hiến pháp 2013. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015). Luật bảo vệ môi trường. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
[3]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015). Bộ Luật dân sự (hiện hành. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
[4]. Nguyễn Việt Hùng (2014). Ảnh hưởng sức khỏe của ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Tăng cường nghiên cứu khoa học và chính sách nhằm nâng cao sức khỏe. Tạp chí Y tế dự phòng, tập XXIII, số 4 (140).
[5]. Tô Xuân Phúc, Trần Hữu Nghị (2014). Báo cáo Giao đất giao rừng trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp: Cơ hội phát triển rừng và cải thiện sinh kế vùng cao. Xuất bản Tropenbos International Viet Nam, Huế, Việt Nam.
[6]. https://www.who.int/vietnam/vi/news/feature-stories/detail/ten-threats-to-global-health-in-2019.
[7]. Trần Hòa (29/8/2019). https://khoahocdoisong.vn/o-nhiem-nang-lang-duc-dong-dai-bai-ngong-du-an-lam-sach-128450.html.
[8]. Bùi Kim Hiếu (2014). Thực trạng thi hành chính sách pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường. http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208252
[9]. Đỗ Văn Sen (2008). Ô nhiễm môi trường biển và vấn đề thực thi các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (09), tr. 75 - 76.
[10]. Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (2011). Tiếp cận quyền trong bảo vệ môi trường. Tài liệu tập huấn.

Authors

Hiền Đào Thu
daothuhien@tlu.edu.vn (Primary Contact)
Đào Thu, H. (2021). 11. Protecting human rights to environment under current legal system of Vietnam. Science Journal of Natural Resources and Environment, (36), 109–118. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/334
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

No Related Submission Found