04. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY TRONG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Báu Trịnh Xuân, Dự Ngô Quang

Giới thiệu

Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược đã được quy định trong Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam (72/2020/QH14) và là công cụ cần thiết trong quản lý môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên công tác này còn nhiều hạn chế do không đánh giá đầy đủ các tổn thất môi trường và hậu quả về xã hội trong tương lai. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do chưa đánh giá được tác động tích lũy của các đối tượng liên quan với nhau trong các chiến lược, quy hoạch và các dự án phát triển. Các đánh giá trong báo cáo môi trường chỉ tập trung vào từng đối tượng cụ thể dẫn đến việc lượng hóa các tác động và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực không chi tiết và không tính đến các tác động tích lũy. Điều đó dẫn đến nhiều dự án có suất đầu tư rất lớn, hiệu quả kinh tế thấp, tác động rất xấu đến môi trường và xã hội. Bài báo này tổng quan về đánh giá tác động tích lũy trên thế giới, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm nhằm áp dụng vào công tác đánh giá môi trường tại Việt Nam.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020). Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Hà Nội.
[2]. Bragagnolo, C., Geneletti, D. and Fischer, T.B. (2012). Cumulative effects in SEA of spatial plans - evidence from Italy and England. Impact Assess. Proj. Appraisal 30, 100 - 110.
[3]. Bonnell, S. and Storey, K. (2000). Addressing cumulative effects through strategic environmental assessment: a case study of small hydro development in Newfoundland, Canada. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 2(4):477 - 499.
[4]. Brown A. L. (1998). The environmental overview as a realistic ap-proach to strategic environmental assessment in developingcountries. Environmental Methods Review: Retooling Impact Assessment for the NewCentury.
[5]. Canter, W. (1996). Environmental Impact Assessment (2nd edition). McGraw New York.
[6]. Canadian Environmental Assessment Agency - CEAA (1999). Operational policy statement on assessing cumulative environmental effects under the Canadian environmental assessment Act.
[7]. Council on Environmental Quality - CEQ (1978). National environmental policy Act - Regulations. Washington D.C.
[8]. Clark D. Brian (1980). Environmental impact assessment: A Bibliography with Abstracts. Rr Bowker Llc.
[9]. Clayton B. D. and Sadler B (2004). Strategic environmental assessment; a source book and reference guide to intemational experience, Earthscan OECD - UNEP - IIED. London WC1H 0DD, England, UK.
[10]. Cooper, L (2004). Guidelines for cumulative effects assessment in SEA of plans. Imperial College London, London.
[11]. Cooper, L. and Sheate, W. R (2004). Integrating cumulative effects assessment into UK strategic planning: implications of the European Union SEA Directive. Impact Assessment and Project Appraisal, 22(1):5 - 16.
[12]. Dixon, J and BE Montz (1998). From concept to practice: Implementing cumulative impact assessment in New Zealand. Environmental Auditing Environmental Management, 19(3), 445 - 456.
[13]. Duinker, P. and Greig, L (2006). The impotence of cumulative effects assessment in Canada: Ailments and ideas for redeployment. Environmental Management, 37(2): 153 - 161.
[14]. Gunn, J., Noble, B.F (2011). Conceptual and methodological challenges to integrating SEA and cumulative effects assessment. Environmental Impact Assessment Review 31,154 - 160.
[15]. Gunn, J. and Noble, B (2009). Intergrating cummulative effects in regional strategic environmetal assessment framework: Lessons from Practice. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Volume 11(03): pp.267 - 290.
[16]. Hegmann, G., Cocklin, C., Creasey, R., Dupuis, S., Kennedy, A. and L. Kingsley (1999). Cumulative effects assessment practitioners guide. Prepared by AXYS Environmental Consulting and CEA Working Group for the Canadian Environmental Assessment Agency, Hull, Quebec.
[17]. Masden EA, AD Fox, RW Furness et al., (2010). Cumulative impact assessments and bird/ wind farm interactions: Developing a conceptual framework. Journal of Environmental Impact Assessment Review, 30(1), 1 - 7.
[18]. Munn, R. E (1979). Environmental impact assessment: Principles and procedures. Chichester-NewYork: John Wiles and Sons.
[19]. Noble B, Sheelanere P, Patrick R (2011). Advancing watershed cumulative effects assessment and management: lessons from the South Saskatchewan River Watershed, Canada. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 13 (4):567 - 590.
[20]. Noble, B. (2008). Strategic approaches to regional cumulative effects assessment: a case study of the Great Sand Hills, Canada. Impact Assessment and Project Appraisal, 26(2): 78 - 90.
[21]. Noble, B (2000). Strategic environmental assessment: What is it? What makes it strategic? Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 2(2):203 - 224.
[22]. Sadler, B. and Verheem R. (1996). Strategic environmental assessment: Status, challenges and future directions. Report no 53, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague, The Netherland.
[23]. Smit, H. and Spaling, H (1995). Methods for cumulative effects assessment. Environmental Impact Assessment Review, 15:81 - 106.
[24]. Spaling, H. (1994). Cumulative effects assessment: concepts and principles. Impact Assessment 12: 231 - 252.
[25]. Thérivel, R. and Ross, W (2007). Cumulative effects assessment: Does scale matter? Environmental Impact Assessment Review, 27: 365 - 385.
[26]. Thérivel R, Wilson E, Thompson S, Heaney D and Pritchard D (1992). Strategic environmental assessment. Earthscan, London.
[27]. Walker. LJ & Johnson. J (1999). Guidelines for the assessment of indirect and cumulative impacts as well as impact interactions. European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
[28]. Weiland Ulrike (2009). Strategic environmental assessment in Germany - Practice and open questions. Environmental Impact Assessment Review, 30 (2010) 211 - 217.
[29]. Wood, C (2003). Environmental impact assessment in developing countries: An overview. Conference on New Directions in Impact Assessment for Development: Methods and Practice.
[30]. Yang Kai, Lam Kinche (2002). Cumulative impact assessment: Problems and Practice in China mainland and Hong Kong. Chinese Journal of Enviromental Science, Vol. 22 No. 01 (Jan).

Các tác giả

Báu Trịnh Xuân
Dự Ngô Quang
nqdu@utc.edu.vn (Liên hệ chính)
Trịnh Xuân, B., & Ngô Quang, D. (2022). 04. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY TRONG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 34–44. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/409
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.