01. HIỆN TRẠNG SUY THOÁI HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng

Giới thiệu

Bài báo đã đánh giá biến động diện tích và xu hướng thay đổi chất lượng rừng ngập mặn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000 - 2020 bằng viễn thám và GIS với tư liệu ảnh Landsat. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2000 - 2020, tổng diện tích rừng ngập mặn tại huyện Tiên Yên giảm 89,4 ha. Trong đó, giai đoạn năm 2010 - 2020, diện tích rừng ngập mặn suy giảm 47,6 ha. Kết quả phân tích chất lượng rừng ngập mặn cho thấy, chất lượng rừng ngập mặn cũng bị suy thoái (suy giảm chất lượng) đáng kể, đặc biệt là xã Đông Ngũ với tỷ lệ rừng bị suy thoái cao nhất là 46 %, xã Hải Lạng, Đông Hải, Tiên Lãng lần lượt là 27,2 %, 23,6 %, 16,5 % và thấp nhất là xã Đồng Rui có tỷ lệ 16,2 %. Sự suy giảm về diện tích và chất lượng rừng ngập mặn huyện Tiên Yên chủ yếu là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Để bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn cần có các giải pháp tổng hợp về kinh tế - xã hội và kỹ thuật. Trong đó, cần lồng ghép các kế hoạch bảo vệ rừng ngập mặn với mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Aburas M. M., Abdullah S. H., Ramli M. F. and Ash'aari Z. H. (2015). Measuring land cover change in Seremban, Malaysia using NDVI index. Procedia Environmental Sciences 30: 238 - 243.
[2]. Gorelick N., Hancher M., Dixon M et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary - scale geospatial analysis for everyone. Remote Sens Environ 202:18 - 27.
[3]. Hạt kiểm lâm huyện Tiên Yên (2019). Báo cáo công tác kiểm kê rừng huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2000 đến năm 2019.
[4]. Meneses - Tovar C. L. (2011). NDVI as indicator of degradation. Unasylva 238, Vol. 62, 2011/2.
[5]. Nguyễn Hải Hòa (2016). Ứng dụng viễn thám Landsat đa thời gian và GIS đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn ven biển huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1994 - 2015. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 1/2016: 4208 - 4217.
[6]. Tinh P. H., MacKenzie R. A., Hung T. D et al. (2022). Distribution and drivers of Vietnam mangrove deforestation from 2000 to 2020. Mitig Adapt Strateg Glob Change 27: 29.

Các tác giả

Hà Hoàng Thị
Thành Nguyễn Khắc
Tính Phạm Hồng
phtinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Huyền Bùi Thanh
Hùng Trần Đăng
Hoàng Thị, H., Nguyễn Khắc, T., Phạm Hồng, T., Bùi Thanh, H., & Trần Đăng, H. (2022). 01. HIỆN TRẠNG SUY THOÁI HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 3–10. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/425
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24