03. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG

Tâm Hồ Thị Thanh

Giới thiệu

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu, thông tin thứ cấp và phỏng vấn trực tiếp 75 phiếu tại 3 xã Bình Mỹ, Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh. Kết quả khảo sát cho biết khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 20.528 kg/ngày so với khối lượng ước tính là 26.622,72 kg/ngày, do đó khối lượng tồn lại là 6.094,72 kg/ngày chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình là 0,48 kg/người/ngày. Thành phần tương đối phức tạp, phụ thuộc vào đặc điểm nghề nghiệp có tỷ lệ thành phần khác nhau. Dụng cụ lưu giữ không hợp vệ sinh, còn thô sơ gây tràn đổ, phát sinh mùi, mất vẻ mỹ quan. Việc phân loại trước khi thải bỏ chưa được các hộ dân quan tâm, mục đích tiết kiệm cho nên một số hộ nhặt riêng để bán phế liệu như chai lọ, giấy, bọc nilon, nhôm, sắt, nhựa,… Bên cạnh đó phương tiện vận chuyển rác còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Tổng số hộ tham gia thu gom rác được 17/60. Qua hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của 3 xã trên và đề xuất một số giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cấp mở rộng tuyến đường thiết kế hố xử lý rác thải sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hơn trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Phú.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh An Giang (2018). Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn tỉnh An giang. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
[2]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Phú (2018). Báo cáo công tác quản lý CTRSH huyện Châu Phú. UBND huyện Châu Phú.
[3]. Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Phú (2018). Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Châu Phú tỉnh An Giang.
[4]. Nguyễn Trần Thiện Khánh (2007). Tài liệu giảng dạy môn Quản lý và xử lý chất thải rắn. Trường Đại học An Giang.
[5]. Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001). Quản lý chất thải rắn Tập 1 - Chất thải rắn đô thị. Nxb. Xây dựng, Hà Nội.
[6]. Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S. A. (1993). Intergated Solid Waste Management: Engineering Principle and Management Isue. McGraw Hill Inc., New York.
[7]. UBND tỉnh An Giang (2016). Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các tác giả

Tâm Hồ Thị Thanh
htttam@agu.edu.vn (Liên hệ chính)
Hồ Thị Thanh, T. (2023). 03. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 25–37. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/524
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24