02. NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI TRÊN SÔNG BẮC HƯNG HẢI, TỈNH HƯNG YÊN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Hòa Kiều Thị, Thảo Phạm Phương, Yến Trịnh Kim

Giới thiệu

Chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải, tỉnh Hưng Yên đang bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sinh hoạt, công, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ,… Nghiên cứu tiến hành đánh giá nhanh được chất lượng nước bằng cách xác định cụ thể đối với WQISI, WQI3NTS, WQI4NTS; Sau đó so sánh giá trị WQI3NTS hay WQI4NTS với thang đo hiện hành đều thu được kết quả như sau: 16,67 % mẫu có WQI = 10 - 25, 16,67 % mẫu có WQI = 26 - 50, 50 % mẫu có WQI = 51 - 75 và 16,67 % mẫu có WQI = 76 - 90 lần lượt: Bị ô nhiễm nặng; Có thể sử dụng cho mục đích hàng hải; Tưới tiêu (hoặc tương đương), hoặc cấp nước sinh hoạt sau xử lý. Qua đây biết được các yếu tố và xu hướng ảnh hưởng của chúng tới giá trị WQI cần theo dõi, cụ thể là: Khi chuyển từ mùa cạn sang mùa lũ, khi lưu lượng lớn nước có chất lượng tốt được cấp vào điểm lấy mẫu, khi các chất ô nhiễm ít được tiếp nhận tại điểm lấy mẫu,… thì chỉ số WQI cần theo dõi có giá trị lớn và ngược lại. Vì vậy, kiến ​​nghị chính quyền và các cấp quản lý có biện pháp phù hợp để kiểm soát.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Kiều Thị Hòa, Lê Văn Sơn (2022). Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt theo chỉ số WQI trên sông Cầu Lường, sông Bần Vũ Xá và kênh Trần Thành Ngọ chảy trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tạp chí hóa học ứng dụng số 4 (63)-12/20, trang 75 - 79.
[2]. Nguyễn Trung Dũng (2018). Khắc phục tình trạng ô nhiễm nước hệ thống thủy lợi sông Bắc Hưng Hải. Tạp chí Môi trường số 3.
[3]. Tổng cục Môi trường (2019). Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất nước nước của Việt Nam (VN_WQI). Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019.
[4]. Hefni Effendi, Romanto, Yusli WardiatnoWater (2015). Quality status of Ciambulawung river, Banten province, based on pollution index and NSF-WQI. Procedia Environmental Sciences, Volume 24, 2015, p. 228 - 237.
[5]. Sehnaz Sener, Erhan Sener, Aysen Davraz (2017). Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey). Science of The Total Environment, Volumes 584 - 585, 15 April 2017, p. 131 - 144.
[6]. Kiều Thị Hòa, Bùi Tiến Trịnh (2019). Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt theo chỉ số WQI trên trục chính của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải chảy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tạp chí hóa học ứng dụng số 4 (48)/2019, trang 31 - 38.

Các tác giả

Hòa Kiều Thị
kieuhoa186@gmail.com (Liên hệ chính)
Thảo Phạm Phương
Yến Trịnh Kim
Kiều Thị, H., Phạm Phương, T., & Trịnh Kim, Y. (2023). 02. NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI TRÊN SÔNG BẮC HƯNG HẢI, TỈNH HƯNG YÊN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 13–24. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/523
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24