05. CHANGES OF MANGROVE COVER, SPECIES COMPOSITION AND SEDIMENTATION RATE IN XUAN THUY NATIONAL PARK, VIETNAM

Tinh Pham Hong, Hanh Nguyen Thi Hong, Tuan Mai Sy

Giới thiệu

The changes of mangrove cover, plant species composition of mangroves and sedimentation rate in Xuan Thuy National Park were investigated and analyzed to evaluate the responses of mangrove ecosystems to climate change and sea level rise in Xuan Thuy National Park. The results confirmed that mangrove area in Xuan Thuy National Park increased about 600 ha in the period 1995 - 2010. It was recorded with a total of 12 true mangrove species belonging to11 genera and 9 families in Xuan Thuy National Park. In comparison to the previous observations, two species Lumnizera littorea and Nypa fruiticans are no longer found in this study. The results also indicated that mangroves could migrate seaward because the sedimentation rate in Xuan Thuy National Park is much higher than that of sea level rise (i.e., the sea level has dropped compared to the mangrove surface).

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Donald R. Cahoona, Philippe F. Hensel., (2006). High-Resolution Global Assessment of Mangrove Responses to Sea-Level Rise: A Review. In Proceedings of the Symposium on Mangrove Responses to Relative Sea-Level Rise and Other Climate Change Effects. Cairns Convention Centre, Cairns, Australia.
[2]. Ministry of National Resources and Environment (MONRE) (2012). Climate change and sea level rise scenarios for Vietnam, Hanoi. (in Vietnamese).
[3]. Nguyen Thi Hong Hanh and Mai Sy Tuan (2008). Characteristics of mangrove substratum - an element turning mangrove forests into a greenhouse gas sink. Journal of Biology. 3(9) (in Vietnamese).
[4]. Ellison, J. C., (2012). Climate Change Vulnerability Assessment and Adaptation Planning for Mangrove Systems. Washington, DC: World Wildlife Fund (WWF).
[5]. Van Santen P., P.G.E.F. Augustinus, B.M. Janssen-Stelder, S. Quartel, N.H. Tri, (2007). Sedimentation in an estuarine mangrove system. Journal of Asian Earth Sciences 29, 566.
[6]. Phan Nguyen Hong, Dao Van Tan, Vu Thuc Hien, Tran Van Thuy (2004). Characteristics of mangrove vegetation in Giao Thuy district. In: Phan Nguyen Hong (ed.), Mangrove ecosystem in the Red River coastal zone: Biodiversity, Ecology, Socio-economics, Management and Education, Agricultural Publishing House, Hanoi, 75.
[7]. Phan Nguyen Hong (1991). Ecology of mangrove vegetation in Vietnam. Doctoral thesis, Hanoi National University of Education.
[8]. Alongi, D.M., (2008). Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. Estuarine, Coastal and Shelf Science 76, 1.

Các tác giả

Tinh Pham Hong
phtinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hanh Nguyen Thi Hong
Tuan Mai Sy
Pham Hong, T., Nguyen Thi Hong, H., & Mai Sy, T. (2019). 05. CHANGES OF MANGROVE COVER, SPECIES COMPOSITION AND SEDIMENTATION RATE IN XUAN THUY NATIONAL PARK, VIETNAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (25), 36–40. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/157
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24