Chuyển tới nội dung

Sứ mệnh, tôn chỉ mục đích hoạt động

     Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường là tạp chí học thuật về khoa học tài nguyên và môi trường của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên gốc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

     Tôn chỉ, mục đích

     1. Giới thiệu, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về phát triển ngành tài nguyên và môi trường;

     2. Phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ, cung cấp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

     3. Tư vấn, cung cấp thông tin về nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, đào tạo các ngành nghề về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học;

     4. Thông tin các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ của nhà trường.