1.
Nguyễn Bình P, Nguyễn Anh Q, Nguyễn Văn T, Nguyễn Xuân A, Nguyễn Văn H. 02. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRONG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 13 ĐẾN 16/10/2016 TRÊN KHU VỰC TRUNG BỘ VIỆT NAM. TCKHTNMT [Internet]. 5 Tháng Mười 2019 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(27):14-26. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/70