1.
Trần Đức T, Đỗ Thị B, Nguyễn Phương A. 05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG . TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 21 Tháng Năm 2024];(44):46-52. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/460