1.
Nguyễn Thị Thanh H, Bùi Thị Thu H, Lê Thị Vân A, Nguyễn Xuân Đạt, Ngô Thị Thu H, Nguyễn Thị Ánh, Phạm Hải L, Vũ Văn T, Vũ Thị M, Vũ Văn D, Trần Đình H. 02. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG THỜI KHÁNG SINH CIPROFLOXACIN VÀ LEVOFLOXACIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU BISMUTH OXIDIDE - BiOI. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Sáu 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(41):14-21. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423