1.
Nguyễn Đức T, Nguyễn Thị Hải Y, Bùi Thị H, Dương Thu H. 16. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Sáu 2022 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(41):161-8. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/421