1.
Nguyễn Lê Như N, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh G. 14. Drivers for revising environmental protection Law in Vietnam. TCKHTNMT [Internet]. 2022 Jun. 30 [cited 2022 Dec. 2];(41):145-54. Available from: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/419