1.
Đỗ Thị B. 05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Sáu 2022 [cited 13 Tháng Sáu 2024];(41):45-51. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410