1.
Vũ Văn D, Lê Đắc T, Phạm Hồng T, Bùi Đức T. 02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH . TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2020 [cited 13 Tháng Sáu 2024];(34):12-23. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/289