1.
Dương Thị H, Chu Thị Thu H. 01. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA NẮNG NÓNG VỚI CÁC TÁC NHÂN GÂY RA NẮNG NÓNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG TRỊ. TCKHTNMT [Internet]. 5 Tháng Mười 2020 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(31):3-10. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/243