1.
Trần Thị Minh H, Phạm Hòa T, Đỗ Hà A, Võ Hồng N. 11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU, BÌNH THUẬN. TCKHTNMT [Internet]. 6 Tháng Bảy 2020 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(30):80-91. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/235