Bùi Thị Thu, Trang, Thành Nguyễn Khắc, và Thương Phan Thị Hoài. “13. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN ĐĂK MÂM, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 17 (Tháng Chín 29, 2017): 105–114. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/51.