Đỗ Thị, Bính. “04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 47 (Tháng Chín 30, 2023): 38–50. Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/508.