Phạm Quang, Hiệp, Ly Nguyễn Thị, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, và Hùng Trần Đăng. “3. ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI VÀ PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2022 BẰNG GOOGLE EARTH ENGINE VÀ ẢNH VỆ TINH SENTINEL ĐA THỜI GIAN”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 46 (Tháng Bảy 4, 2023): 26–35. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/490.