Đỗ Thị Phương, Thảo, Thảo Vũ Thị Phương, và Vân Vũ Khánh Tường. “14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIG DATA - VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ AQI 24H KHU VỰC HÀ NỘI”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 44 (Tháng Chạp 30, 2022): 129–140. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/469.