Nguyễn Lê Như, Ngọc, Đan Trương Hoàng, và Giao Nguyễn Thanh. “14. NHỮNG YẾU TỐ DẪN ĐẾN THAY ĐỔI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 41 (Tháng Sáu 30, 2022): 145–154. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/419.