Đỗ Thị Phương, Thảo, và Tùng Chu Hải. “07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 40 (Tháng Tư 6, 2022): 68–76. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/396.