Võ Thành, Danh, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, and Hằng Trương Thị Thúy. “05. Social Vulnerability of Rice-Based Farming Households to Salinity Intrusion in the Vietnamese Mekong Delta”. Science Journal of Natural Resources and Environment, no. 40 (April 6, 2022): 41–58. Accessed December 2, 2022. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/394.