Le Van, Thien. “07. AN EVALUATION OF PRECIPITATION VARIABILITY OVER THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA BASED ON CMIP5 MULTI-MODEL ENSEMBLE SIMULATIONS AND 21ST CENTURY PROJECTIONS”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 39 (Tháng Giêng 3, 2022): 69–81. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/381.