Thái Thị Thanh, Minh. “05. ƯỚC LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN, THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 38 (Tháng Chạp 31, 2021): 39–48. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/361.