Phạm Văn, Chung, và Tuân Đỗ Mạnh. “02. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT TẠI MỎ PYRIT MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 38 (Tháng Chạp 31, 2021): 11–16. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/358.