Lê Thị Thu, Hà, Vui Lê Thị, Lộc Ngô Đình, Khánh Nguyễn Văn, Long Nguyễn Hoàng, và Toàn Nguyễn Tiến. “13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 37 (Tháng Mười 4, 2021): 126–136. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352.