Nguyễn Thanh, Giao, Hằng Phùng Thị, Ni Dương Văn, Mi Lê Thị Diễm, và Tuyền Lê Thị Bích. “05. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 35 (Tháng Tư 5, 2021): 47–60. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/311.