Nguyễn Văn, Nam, Đoàn Nguyễn Thanh, và Tùng Nguyễn Thanh. “04. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG BỜ DỰA TRÊN ẢNH VIỄN THÁM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 34 (Tháng Chạp 31, 2020): 30–37. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/291.