Vũ Văn, Doanh, Trường Lê Đắc, Tính Phạm Hồng, và Tấn Bùi Đức. “02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 34 (Tháng Chạp 31, 2020): 12–23. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/289.