Nguyễn Ngọc, Thanh, Lân Vũ Văn, và Lân Nguyễn Hồng. “1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 16 (Tháng Bảy 5, 2017): 3–9. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/26.