Nguyễn Thị Hải, Yến, Tuấn Phạm Anh, và Tuyên Lê Mạnh. “13. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 31 (Tháng Mười 5, 2020): 127–137. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/253.