Trần Thị Minh, Hằng, Thành Phạm Hòa, Anh Đỗ Hà, và Ngọc Võ Hồng. “11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU, BÌNH THUẬN”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 30 (Tháng Bảy 6, 2020): 80–91. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/235.