Lương Thanh, Thạch, Định Nguyễn An, và Hải Trần Văn. “05. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH MẶT BIỂN TRUNG BÌNH KHU VỰC VÀ MÔ HÌNH MẶT BIỂN THẤP NHẤT KHU VỰC TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 29 (Tháng Tư 3, 2020): 42–49. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/215.