Nguyễn Hải, Đông, Thảo Đỗ Thị Phương, Hòa Doãn Thị Thái, và Hiền Trần Thị. “03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 28 (Tháng Chạp 31, 2019): 16–26. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194.