Thái Thị Thanh, Minh, và Park Tae Yoon. “12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 26 (Tháng Sáu 2, 2019): 90–99. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/175.