Nguyễn Tiến, Hải, Đăng Vũ Hải, và Dũng Nguyễn Kiên. “11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 23 (Tháng Chạp 30, 2018): 89–98. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/133.